Strona domowaDo��cz do nas!

Regulamin zawodnika

Regulamin „Akademii Piłkarza" Grzegorza Mielcarskiego

§1

Zasady ogólne

1.       „Akademia Piłkarza" Grzegorza Mielcarskiego zwana dalej „Akademią Piłkarza" prowadzi całoroczne zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży wieku od 5 do 12 lat na wszystkich poziomach umiejętności.

2.       Zajęcia w „Akademii Piłkarza" odbywają się w trybie grupowym.

3.       „Akademia Piłkarza" w miesiącach wolnych od nauki organizować będzie letnie i zimowe obozy piłkarskie na terenie kraju, w których pierwszeństwo uczestnictwa będą mieli zawodnicy/zawodniczki trenujący w „Akademii Piłkarza".

4.       Maksymalna ilość zawodników/zawodniczek przypadająca na jedną osobę prowadzącą zajęcia uzależniona jest od wieku uczestników, ale nie może przekraczać 18 osób dla zawodników/zawodniczek w wieku 11-12 lat, 14 zawodników/zawodniczek dla dzieci w wieku 7-10 lat, oraz 10 dla zawodników/zawodniczek w wieku 5-6 lat.

5.       Zajęcia treningowe, turnieje sportowe lub mecze towarzyskie oraz rozgrywki ligowe mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie jak również odebranie dzieci i młodzieży z w/w zajęć ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

6.       Czas jednej sesji treningowej uzależniony jest od wieku zawodników/zawodniczek i wynosi: dla zawodników/zawodniczek w wieku 5-6 lat - maksymalnie 1 godzina, dla zawodników/zawodniczek w wieku 7-12 lat - maksymalnie 1 godzina i 30 minut.

7.       Ilość sesji treningowych w ciągu jednego tygodnia wynosi 2 sesje treningowe dla zawodników/zawodniczek w wieku 5-12 lat.

8.       Każdy zawodnik/zawodniczka zostaje dopuszczony/a do udziału w zajęciach piłkarskich na podstawie Formularza Zgłoszeniowego podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz dokonaniu opłaty za zajęcia, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

9.       Kwalifikacji do danej grupy piłkarskiej dokonują uprawnieni trenerzy „Akademii Piłkarza".

10.    Zawodnik/zawodniczka który/a deklaruje uczestnictwo w zajęciach piłkarskich zobowiązany/a jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

11.    Każdy zawodnik/zawodniczka, który zostanie powołany na mecz lub turniej jako reprezentant Klubu, będącego lokalną „Akademią Piłkarza" zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.

12.    Nieobecność zawodnika/zawodniczki bez poinformowania i akceptacji trenera prowadzącego traktowana będzie jako lekceważenia obowiązków zawodnika za które mogą zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.

13.    Każdy zawodnik/zawodniczka powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności grupy.

14.    Zawodnik/zawodniczka zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia minimum 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

15.    W przypadku nieobecności zawodnika/zawodniczki na zajęciach piłkarskich, zajęcia przepadają i nie przysługuje mu/jej prawo do zwrotu opłaty za udział w zajęciach piłkarskich.

16.    W przypadku nieobecności na zajęciach trwającej dłużej niż 1 miesiąc, trener „Akademii Piłkarza" może wnioskować o skreślenie uczestnika zajęć piłkarskich z grupy. W tym przypadku nie zwracana jest dokonana opłata.

17.    „Akademia Piłkarza" zastrzega sobie prawo odwołania i/lub przełożenia zajęć piłkarskich z przyczyn niezależnych od „Akademii Piłkarza" oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie.

18.    „Akademia Piłkarza" nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione rzeczy na terenie obiektu sportowego, które nie zostały przekazane do przechowania.


§2

 

Prawa i obowiązki zawodnika/zawodniczki „Akademii Piłkarza" Grzegorza

Mielcarskiego

1.       W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zwodnicy/zawodniczki posiadający/e aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców i/lub opiekunów prawnych, która wydają podpisując formularz rejestracyjny zapisujący zawodnika/zawodniczkę do „Akademii Piłkarza". Zwodnicy/zawodniczki u których występują oznaki choroby lub mają otwarte skaleczenia, nie będą dopuszczani/e do zajęć sportowych.

2.       Zawodnik/zawodniczka „Akademii Piłkarza" zobowiązany/a jest do:

a)       godnego reprezentowania barw „Akademii Piłkarza" zarówno w trakcie treningu, jak i poza zajęciami;

b)       szacunku wobec innych zawodników/zawodniczek zarówno we własnej drużynie jak również w drużynach przeciwnika oraz przestrzegać zasady Fair Play i dobrego wychowania;

c)     szacunku i posłuszeństwa wobec poleceń trenerów i innych pracowników „Akademii Piłkarza";

d)      trenowania w jednolitym stroju treningowym, który został określony na początku każdego sezonu treningowego;

e)       trenowaniu w odpowiednim obuwiu piłkarskim;

f)        pomocy na prośbę trenera prowadzącego podczas rozstawiania lub składania sprzętu sportowego przed, w trakcie jak i po treningu;

g)       wykonywania tylko i wyłącznie poleceń trenera prowadzącego;

h)    sumiennego i zdyscyplinowanego podejścia do obowiązków zawodnika/zawodniczki;

i)     maksymalnego skupienia się na wykonywanych ćwiczeniach;

j) niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych trenerowi prowadzącemu;

k) nie kontaktowania się podczas treningów i meczów z rodzicami, opiekunami prawnymi, znajomymi lub innymi osobami;

l)   doskonalenia w czasie wolnym elementów piłkarskich poznanych na treningu;

m) szacunku dla sprzętu i wyposażenia sportowego które jest własnością „Akademii Piłkarza". Po zakończeniu treningu lub meczu otrzymany sprzęt należy zwrócić trenerowi - z wyjątkiem sprzętu za który rodzice lub opiekunowie prawni ponieśli całkowite koszty zakupu.

3.       Podstawą do gry zawodnika/zawodniczki w meczach oraz wyjazdach krajowych i zagranicznych jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na zajęciach piłkarskich.

4.       Zawodnik/zawodniczka który z nieusprawiedliwionych przyczyn opuścił w ciągu tygodnia 2 treningi może nie być brany/a pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższy mecz.

5.       Zawodnicy/zawodniczki zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem meczu.

6.       Każdy zawodnik/zawodniczka zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty do zwrotu kosztów zniszczonego lub utraconego sprzętu.

 

§3

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych zawodnika/zawodniczki „Akademii Piłkarza" Grzegorza Mielcarskiego

1.  W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice i/lub opiekunowie prawni zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ   wpływa to na ich dekoncentracje.

2.    Rodzice i/lub opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego, przeszkadzać trenerowi w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i/lub opinii w trakcie zajęć oraz w obecności zawodników/zawodniczek.

3.       Rodzice i/lub opiekunowie prawni zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera zarówno w obecności swoich dzieci jak i innych rodziców.

4.       Wszelkie problemy i/lub wątpliwości rodzice i/lub opiekunowie prawni powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera koordynatora „Akademii Piłkarza".

5.       Naruszenie powyższych zasad skutkować będzie konsekwencjami wobec osób naruszających, od prośby o opuszczeni obiektu treningowego, poprzez odsunięcie dziecka od zajęć, aż po skreślenie zawodnika/zawodniczki z listy uczestnika zajęć piłkarskich. W takich przypadkach nie zwracana jest dokonana opłata.

6.       Podczas meczów i treningów rodzice i/lub opiekunowie prawni, kibice oraz osoby postronne powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego na którym odbywają się zawody.

7.       Rodzice i/lub opiekunowie prawni w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

8.       Rodzice i/lub opiekunowie prawni zobowiązują się do terminowego opłacania składek według przyjętego przez „Akademię Piłkarza" harmonogramu.

9.       W przypadku braku wpłaty czesnego „Akademia Piłkarza" zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji np. po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego bądź trenera koordynatora o braku wpłaty - odmowy udziału zawodnika/zawodniczki w treningu lub zawodach.

10.   Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez „Akademię Piłkarza" jest dobrowolne dlatego też zarząd „Akademii Piłkarza" będzie bezwzględnie egzekwował opłatę czesnego.

11.   „Akademia Piłkarza" nie zwraca kwot za kilkudniowe nieobecności zawodnika/zawodniczki na zajęciach.

12.   W przypadku gdy zawodnik/zawodniczka jest chory/a lub kontuzjowany/a należy zgłosić trenerowi prowadzącemu czas absencji w treningach.

13.   Jeżeli absencja zawodnika/zawodniczki będzie dłuższa niż 3 tygodnie wysokość opłaty za zajęcia należy uzgodnić z trenerem koordynatorem „Akademii Piłkarza".

14.   W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica i/lub opiekuna prawnego istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej za zajęcia, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem koordynatorem „Akademii Piłkarza".

15.   Rodzice i/lub opiekunowie prawni zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

16.   W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach, rodzic i/lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić „Akademię Piłkarza" pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, najpóźniej do 25-go dnia poprzedzającego następny miesiąc.

 

§4

Rodzaje wyróżnień

1.     Podstawowymi wyróżnieniami „Akademii Piłkarza" są:

a)       Pochwała

b)       List gratulacyjny

c)       Dyplom uznania

d)      Nagroda rzeczowa

2.     Organem właściwym do przyznania nagrody jest stosowny organ „Akademii Piłkarza"

 

§5 

Rodzaje kar dyscyplinarnych.

1.    Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika/zawodniczki „Akademii Piłkarza" są:

a)       Upomnienie

b)       Nagana (pisemna informacja do rodziców i/lub opiekunów prawnych)

c)       Usunięcie z treningu

d)      Kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 do 5 meczów

e)       Dyskwalifikacja czasowa - do 6 miesięcy

f)        Skreślenie z listy zawodników/zawodniczek „Akademii Piłkarza".

2.    W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica i/lub opiekuna prawnego istnieje możliwość podjęcia decyzji o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika/zawodniczki „Akademii Piłkarza", aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

 

§6

Postanowienia końcowe

1.       „Akademia Piłkarza" zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców i/lub opiekunów prawnych.

2.       Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z „Akademii Piłkarza".

3.       Okresowa w zależności od potrzeb trener prowadzący będzie zwoływał zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie bieżących spraw.

4.       Wszelkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny.

 

Akademia Piłkarza Grzegorza Mielcarskiego

 

Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej